مطلب جدید

/یک پژوهش/خودکارآمدی دانشجویان با مزایای درک شده فعالیت جسمانی رابطه مستقیم دارد

در یک پژوهش کارشناسی ارشد مشخص شد که خودکارآمدی دانشجویان با مزایای درک شده فعالیت جسمانی رابطه مستقیم و با معایب درک شده رابطه معکوس دارد.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ مریم صدیقی دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه؛ در پایان نامه خود که به راهنمایی دکنر بهرام یوسفی تدوین نموده به بررسی ارتباط خودکارآمدی با موازنه تصمیم گیری فعالیت جسمانی و مراحل تغییر در دانشجویان دختر دانشگاه رازی پرداخته است.

هدف این پژوهش، ارتباط خودکارآمدی با موازنه تصمیم گیری فعالیت جسمانی و مراحل تغییر در دانشجویان دختر دانشگاه رازی می باشد.

روش این تحقیق همبستگی می باشد و شرکت کنندگان در پژوهش 368نفر دانشجوی دختر در دامنه سنی 18 تا 29 سال هستند.

به این منظور چهار پرسشنامه شامل؛ پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی، پرسشنامه مراحل تغییرفعالیت جسمانی، پرسشنامه سنجش خودکارآمدی و پرسشنامه سنجش موازنه ی تصمیم گیری در اختیار دانشجویان در این پژوهش قرار گرفت.

در ادامه این پابان نامه، برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون استقلال (خی دو) و رگرسیون خطی چند متغیر، استفاده شد.

براساس بررسی های به عمل آمده در این نوشتار، 7/9 درصد از کل نمونه در مرحله پیش تفکر،7/23درصد در مرحله تفکر، 7/26درصد در مرحله آمادگی، 6/8درصد در مرحله عمل و 2/31 درصد در مرحله نگهداری قرار داشتند.

نتایج نهایی این پایان نامه حاکی از آن است که بین مراحل تغییر و خودکارآمدی رابطه مستقیم وجود داشت خودکارآمدی دانشجویان با مزایای درک شده فعالیت جسمانی رابطه مستقیم و با معایب درک شده رابطه معکوس داشت(05/0>p) همچنین مراحل تغییر فعالیت جسمانی دانشجویان با مزایای درک شده آنها رابطه مستقیم و با معایب درک شده آنها رابطه معکوس داشت(05/0>p) نیز مشخص شد که فقط متغیر مراحل تغییر درب پیش بینی فعالیت جسمانی تاثیر دارد(05/0<p)

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (1916)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 742