مطلب جدید

در یک پژوهش برآورد قابلیت اعتماد تنش و مقاومت (X

در یک پژوهش کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه،به بررسی و برآورد(X<Y)P با استفاده از مقادیر رکورد در برخی از توزیع های یک و دو پارامتری پرداخته شد.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ فاطمه کاوسی دانش آموخته کارشناسی ارشد آمار دانشگاه رازی کرمانشاه؛ در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر داود قزوینی نژاد تدوین نموده به بررسی و برآورد (X<Y)P با استفاده از مقادیر رکورد در برخی از توزیع های یک و دو پارامتری پرداخته است.

در این رساله مسئله برآورد قابلیت اعتماد تنش و مقاومت، (X<Y) R=Pبا این فرض که xوy متغیرهای مستقل و متعلق به یک خانواده باشند مورد توجه قرار می گیرد.

در ابتدای این پژوهش، برآوردها بر اساس داده های کامل و در ادامه با استفاده از داده های رکوردی به دست می آیند.

در آغاز این نوشتار، برآورد حداکثر درست نمایی R و فاصله اطمینان مربوط به آن را زمانی کهX وY  دارای توزیع نمایی یک و دو پارامتری هستند و همچنین برای توزیع در حالت B معلوم و حالت B مجهول، به دست می آوریم.

در ادامه این پایان نامه، حالتی که X و Y دارای توزیعی متعلق به خانواده نرخ خطر متناسب هستند را در نظر می گیریم و برآوردگر حداکثر درست نمایی، برآوردگر بیز و برآوردگر نا اریب با واریانس به طور یکنواخت مینیممR  را برای این خانواده از توزیع ها مطرح می شود.

 همچنین این برآوردها برای توزیع های متعلق به خانواده نرخ خطر معکوس متناسب مورد بررسی قرار داده می شود.

 در پایان این تحقیق، شبیه سازی مونت کارلو به منظور مقایسه برآوردهای مختلف انجام شده است.

انتهای پیام

 

 

تعداد مشاهده خبر: (2278)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 693