مطلب جدید

/یک پژوهش/ بین کمال گرایی مثبت و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

در یک پژوهش کارشناسی ارشد، بین کمال گرایی مثبت و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار یافت شد.  

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه (تکنونیوز)؛ زهرا مولوی دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه در پایان نامه خود که به راهنمایی دکترجهانگیرکرمی تدوین نموده به رابطه کمال گرایی منفی و مثبت با خود ناتوان سازی اهمال کاری آموزشی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دوه متوسطه شهرکرمانشاه پرداخته است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه کمال گرایی منفی و مثبت با خود ناتوان سازی، اهمال کاری آموزشی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دوره دبیرستان شهرکرمانشاه بود.

پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره دبیرستان شهرکرمانشاه تشکیل دادند.

حجم نمونه پژوهش، 400 دانش آموز دختر و پسر بود که از 12 مدرسه شهرکرمانشاه به صورت خوشه ای چندمرحله ای، از بین دانش آموزان سه ناحیه انتخاب شدند.

ابزارهای به کارگرفته شده در این پایان نامه، شامل مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی، تری شورت و همکاران،مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودولت، مقیاس ارزیابی تعلل ورزی نسخه دانش آموزان سولومن و رات بلوم و نمره معدل ترم قبل، بود.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان صورت گرفت.

نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن بود که بین کمال گرایی منفی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنادار یافت نشد اما بین کمال گرایی مثبت و عملکردتحصیلی رابطه مثبت و معنادار یافت شد.

براساس بررسی های پایانی در این پژوهش مشخص شد که کمال گرایی منفی با پیامدهای نامطلوب مانند خودناتوان سازی و اهمال کاری آموزشی همراه است و کمال گرایی مثبت پیامدهای مطلو ب تری مثل عملکرد تحصیلی بالاتر را به همراه دارد.

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (2259)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 582