مطلب جدید

/یک پایان نامه/ بین ابعاد خزه ها و ابعاد حفره های سنگی زیر آنها همبستگی معناداری وجود دارد

نتایج یک پژوهش نشان داد که بین ابعاد خزه ها و ابعاد حفره های سنگی زیرآنها همبستگی معناداری، وجود دارد.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ سعیدشیرازی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه،در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر ایرج جباری تدوین نموده به بررسی تاثیرخزه ها برایجاد و توسعه ی کارن ها در سنگ های کربناته پرداخته است.

نتایج این پژوهش نشان داد که بین ابعاد خزه ها و ابعاد حفره های سنگی زیرآنها همبستگی معناداری، وجود دارد.

دراین پایان نامه گفته شده که ازجمله اشکال کارست سطحی، حفره های کوچک انحلالی روی سنگ ها هستند که در اصطلاح کارن های حفره ای نامیده می شوند.

در ایجاد کارن های حفره ای عوامل همچون اثر قطرات باران، انحلال سنگ در محل تقاطع درزها، تبلورنمک موثر است. در این پایان نامه اثر خزه های سطح سنگ در ایجاد این اشکال بررسی شده است.

درادامه این پژوهش، برای این کار حداکثرابعاد هرکدام از خزه ها به همراه حداکثر ابعاد حفره ی سنگی موجود در زیرتعداد414مورد از خزه ها، با استفاده از دستگاه اندازه گیری شد سپس همبستگی پیرسون بین ابعاد خزه ها و ابعاد حفره ها، محاسبه شد همچنین نسبت ابعاد حفره ها به ابعاد خزه ها محاسبه و اختلاف میانگین آن در شرایط مختلف سطح سنگ شامل شیب، جهت و جنس سنگ بررسی شد.

 این کار به کمک نرم افزار spss18 و با استفاده از تحلیل واریانس و آزمون T در سطح معناداری 05/0 انجام گرفت.

براساس نتایج به دست آمده در این نوشتار،در زیر 70 درصد خزه هایی که روی سنگ آهک رشد کرده بودند حفره سنگی قابل اندازه گیری مشاهد شد در حالی که در نمونه های مربوط به سنگ دولومیت تنها در زیر20درصد خزه ها حفره ی سنگی قابل اندازه گیری مشاهده شد.

همچنین در این پژووهش مشخص شد که از طرفی نسبت ابعاد حفره ها به ابعاد خزه ها در روی سنگ آهک، به طورمعناداری از سنگ دولومیت بیشتر است از مقایسه نسبت ابعاد حفره ها به ابعادخزه ها، در شیب های مختلف سطح سنگ مشخص شد که با افزایش شیب، عمق کارن های تشکیل شده در زیر خزه ها کاهش می یابد به طوری که در شیب های ملایم، عمق حفره های زیر خزه ها7/0 عمق خزه های روی آنهاست در حالی که در شیب های زیاد عمق حفره های زیر خزه ها37/0 عمق خزه های روی آنهاست.

در نهایت نتایج حاصل، نشان دهنده ی تاثیر خزه ها در ایجاد کارن های حفره ای سطح سنگ های کربناته است و ضعف این این امر به ویژگی های سنگ مانند شیب و جنس آن وابسته است.

انتهای پیام

 

 

تعداد مشاهده خبر: (1565)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 559