مطلب جدید

/یک پژوهش/ روش آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار در فاکتور خود – راهبری و پیشرفت درسی روشی برتر است

در یک تحقیق مشخص شد که، روش آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار در فاکتور خود –راهبری و پیشرفت درسی روشی برتر است.

به گزارش پرتال اخبارپژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ لیلا پاک نیا دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه؛ در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتریحیی صفری تدوین نموده به بررسی و طراحی نرم افزار آموزشی علوم دوره ابتدایی مبتنی بر فراشناخت و بررسی تاثیرآن برخود-راهبری و پیشرفت درسی دانش آموزان پرداخته است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نرم افزار  طراحی شده با رویکرد فراشناخت بر خود – راهبردی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی بود.

 روش انجام پژوهش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرکرمانشاه که در سال تحصیلی 90-89 در مدارس این شهر مشغول تحصیل بودند، به تعداد 12192 نفر بود.

 تعداد 105 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بعنوان نمونه آماری در این نوشتار انتخاب شدند.

در ادامه، قرار دادن گروه ها بعنوان گواه و آزمایشی به صورت گروه های از پیش تشکیل شده انجام شد.

 ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خود – راهبری فیشر و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته بود که روایی و پایایی پرسشنامه قبلا احراز شده بود.

 برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل کوواریانس استفاده شد.

 یافته های تحقیق نشان داد که بین نمرات خود – راهبری دانش آموزان گروه های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد همچنین بین میزان یادگیری دانش آموزان گروه های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد(015/0=P)، ولی بین میزان یادداری دانش آموزان گروه های مختلف، تفاوت معنی داری نبود.

 در یک جمع بندی کلی در این پایان نامه می توان گفت که در فاکتور خود –راهبری و پیشرفت درسی روش آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار از سه روش دیگربرتر، و روش آموزش با محتوای مبتنی بر فراشناخت نیز از روش های آموزش محتوای رایج با کمک نرم افزار و محتوای رایج دارای تاثیر بیشتری بوده است.

انتهای خبر

 

تعداد مشاهده خبر: (1543)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 540