مطلب جدید

/ یک پژوهش/ استفاده از رویکرد تکلیف – فرآیند در کاهش ناتوانی های تحولی ریاضی رشد محسوسی دارد

نتایج به دست آمده در یک مطالعه نشان داد که گروه آزمایش پس از استفاده از رویکرد تکلیف – فرآیند به صورت روش آموزشی، به گروه کنترل رشد محسوسی داشته است.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ ساغرصاحب جمعی دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر فرامرز ملکیان تدوین نموده به بررسی و طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد تکلیف فرایند و بررسی نقش آن بر کاهش ناتوانی یادگیری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی پرداخته است.

نتایج بدست آمده در یک مطالعه نشان داد که گروه آزمایش پس از استفاده از رویکرد تکلیف – فرآیند بصورت روش آموزشی، در کاهش ناتوانی های تحولی ریاضی شامل ناتوانی مقایسه مجموعه های اعداد، شمارش منطقی و خردمندانه اعداد، خواندن اعدادف عملیات حسابی و مسائل داستانی نسبت به گروه کنترل رشد محسوسی داشته است.

این تحقیق با هدف تعیین تاثیرطراحی آموزش مبتنی بر رویکرد تکلیف – فرآیند و بررسی نقش آن بر کاهش ناتوانی های یادگیری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی پایه دوم ابتدایی است.

 با بهره گیری از روش شبه آزمایشی در این نوشتار، از میان دانش آموزان دارای ناتوانی های ریاضی، پس از همتاسازی و مبنای جنسیت بر پاییه تحصیلی به صورت یک به یک و واگذاری تصادفی، تعداد 20 آزمودنی در پایه دوم ابتدایی انجام شده است.

 در گروه آزمایش، با طراحی آموزشی به روش تکلیف – فرایند و در گروه کنترل، روش سنتی آموزش ریاضی جهت آموزش آزمودنی ها به کار گرفته شد.

 اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون ریاضی محقق ساخته و به صورت طرح پیش ازمون و پس آزمون تاثیر شیوه آموزش گرفته شد و فرضیه های پژوهش به کمک آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

همچنین در ادامه این پژوهش،با محاسبه اندازه اثر مشخص شد که19 درصد از واریانس عامل شمارش منطقی و خردمندانه در ناتوانی تحولی ریاضی، 21 درصد از واریانس عامل خواندن اعداد در ناتوانی تحولی ریاضی، 13 درصد از واریانس عامل عملیات حسابی در ناتوانی تحولی ریاضی و 14 درصد از واریانس عامل مسائل داستانی در ناتوانی تحولی ریاضی توسط این روش آموزشی تبیین می شود.

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (1364)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 509