مطلب جدید

/یک پژوهش/ درس افزار بر افزایش پیشرفت درسی و مهم ترین ویژگی های خلاقیت موثر است

براساس نتایج به دست آمده در یک پژوهش مشخص شد که درس افزار مورد نظر بر افزایش پیشرفت درسی (مبحث جمع و تفریق) و مهم ترین ویژگی های خلاقیت، موثر بوده است.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(نکنونیوز)؛ هاویبر فتحی دانش آموخته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه؛ در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر فرامرز ملکیان تدوین نموده به طراحی و تولید درس افزار آموزشی ریاضی پایه ی دوم ابتدایی و بررسی تاثیر آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت فراگیران پرداخته است.
براساس نتایج به دست آمده، درس افزار موردنظر بر افزایش پیشرفت درسی (مبحث جمع و تفریق) و مهم ترین ویژگی های خلاقیت یعنی؛ اصالت، سیالی، انعطاف پذیری و بسط، موثر بوده است.
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تولید درس افزار آموزشی ریاضی و بررس تاثیر آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت فراگیران پایه ابتدایی انجام گرفته است.
درس افزار مورد نظر، محقق ساخته بود و براساس اصول روانشناسی یادگیری پردازش اطلاعات است که اعتبار آن توسط اساتید متخصص در امور نرم افزارهای آموزشی با میانگین 83/.مورد تایید قرار گرفت.
روش این پژوهش، شبه آزمایشی بوده و جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهر کامیاران در سال تحصیلی 90-1389 است، که با روش نمونه گیری گروه های در دسترس، تعداد 37 آزمودنی انتخاب شدند.
پس از همتاسازی بر مبنای هوش، جنسیت و پایه ی تحصیلی، محقق با انتخاب طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل، 20 نفر از دانش آموزان نمونه را به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 17 نفر دیگر را در گروه کنترل قرار داده، سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل که همان آموزش به شیوه ی درس افزار بوده، قرار گرفت و در گروه کنترل، روش سخنرانی و پرسش و پاسخ یا همان روش مرسوم آموزش ریاضی، جهت آموزش آزمودنی ها به کار گرفته شد.
داده های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
همچنین براساس نتایج بدست آمده در این پژوهش و با محاسبه ی اندازه ی اثر مشخص شد که 12 درصد از واریانس عامل جمع، 13 درصد از واریانس عامل تفریق، 22 درصد از واریانس عامل اصالت، 19 درصد از واریانس عامل سیالی، 18درصد از واریانس عامل انعطاف پذیری و 16 درصد از واریانس عامل بسط، توسط این روش آموزشی تبیین می شود.
به این ترتیب، نتایج پژوهش موردنظر، با یافته های پژوهش های پیشین که بر نقش وسایل آموزشی در تسهیل یادگیری و تفکرخلاق تاکید نموده اند،همسو میباشد.
انتهای پیام
تعداد مشاهده خبر: (1487)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 487