مطلب جدید

/یک پژوهش/ جوانه زنی جهت انتخاب هیبریدهای قادر به تحمل خشکی در شرایط مزرعه، مناسب نیست

در یک پژوهش مشخص شد که جوانه زنی به عنوان معیارهای غیرمستقیم جهت انتخاب هیبریدهایی که قادر به تحمل خشکی در شرایط مزرعه باشند، مناسب نبودند.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ بهرام بهمن تیموری دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر عباس رضایی زاده تدوین نموده به مطالعه واکنش برخی هیبریدهای ذرت دانه ای به تنش خشکی پرداخته است.

به منظور ارزیابی تحمل خشکی تعدادی از هیبریدهای ذرت، پژوهشی در مزرعه پژوهشی مرکز آموزش جهاد کشاورزی ماهیدشت و آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه انجام شد.

در این آزمایش مزرعه ای، هشت هیبرید ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سه شرایط بدون تنش، تنش در مرحله ی رشد رویشی و بدون تنش، تنش رویشی و تنش زایشی تفاوت معنی داری داشتند.

نتایج تحلیل همبستگی بین شاخص های مقاومت به خشکی و عملکرد دانه در این تحقیق نشان داد که شاخص های تحمل تنش(STI)، شاخص میانگین بهره وری(MP)، شاخص میانگین هندسی بهره وری(GMP) و میانگین هارمونیک(MH)برای شناسایی هیبریدها با عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی مناسب هستند.

نمودار چندمتغیره بای پلات نشان داد که در شرایط تنش رویشی ژنوتیپ هایKSC647، KSC400 در منطقهA قرار دارند و در شرایط تنش زایشی ژنوتیپ شماره  KSC647 در منطقه A قرار گرفت و به عنوان ژنوتیپ های متحمل به خشکی و مناسب در شرایط نرمال شناخته شدند.

براساس بررسی های به عمل آمده در این پایان نامه، هیبریدهایKSC670  وsimon در شرایط تنش رویشی و هیبریدهایsimon، ksc670 و ksc400 در شرایط تنش زایشی در منطقهd واقع شدند و به عنوان ارقام حساس به خشکی شناخته شدند.

تیمارهای مورد بررسی در ارزیابی آزمایشگاهی، ترکیبات فاکتوریل هشت هیبرید مورد مطالعه و چهار سطح تنش خشکی بودند که در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد.

در ادامه پژوهش و در بررسی آزمایشگاهی، در اثر افزایش سطوح تنش خشکی تمامی صفات اندازه گیری شده کاهش یافتند سرعت جوانه زنی نسبت به درصد جوانه زنی حساسیت بیشتری به تنش خشکی داشت طول ساقه چه نیز نسبت در بررسی آزمایشگاهی هیبرید ksc670 نسبت به سایر به طول ریشه چه از حساسیت بیشتری به خشکی برخوردار بود.

در بررسی آزمایشگاهی هیبرید KSC670 نسبت به سایر هیبریدها از تحمل خشکی بالاتری برخوردار بود.

 بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق بین صفات اندازه گیری شده در آزمایشگاه باSTI رابطه معنی داری مشاهده نشد، براساس این نتایج جوانه زنی به عنوان معیارهای غیرمستقیم جهت انتخاب هیبریدهایی که قادر به تحمل خشکی در شرایط مزرعه باشند مناسب نبودند.

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (1485)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 479