مطلب جدید

/یک پژوهش/ شرایط و عوامل لازم برای استقرار نظام سازمان یادگیرنده در مدارس استان کرمانشاه فراهم نیست

 در یک تحقیق مشخص شد که  شرایط و عوامل لازم برای استقرار نظام سازمان یادگیرنده در مدارس استان کرمانشاه فراهم نیست.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ سعیدعظیمی دانش آموخته کارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه، در پایان نامه خود که به راهنمایی دکترحسین مهدی زاده تدوین نموده به بررسی چالش ها و راهکارهای استقرار نظام سازمان یادگیرنده در مدارس استان کرمانشاه پرداخته است.

در این پایان نامه آمده که،امروزه سازمان ها به شدت تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار دارند و برای حفظ و بقا و توسعه خود نیاز به شناخت تغییرات محیطی و هماهنگی با آنها را دارند  نظریه سازمان یادگیرنده یکی از بهترین برنامه هایی است که به سازمان ها این امکان را می دهد که بتواند بطور مستمر یادبگیرند و با تغییرات مطلوب هماهنگ شوند.

 مدارس نیز مانند سایر سازمان ها، برای پاسخگویی به تغییرات بایستی توان یادگیری سازمانی خود را بهبود بخشتد و به مدارس یادگیرنده تبدیل شوند اما از آنجا که پیاده سازی هر نظریه نیازمند شناسایی و رعایت الزاماتی است از همین رو بررسی عوامل و موانع استقرار نظام سازمان یادگیرنده در مدارس امری ضروری است.

 با توجه به این ضرورت هدف کلی این تحقیق بررسی چالش ها و راهکارهای استقرار نظام سازمان یادگیرنده در مدارس استان کرمانشاه است.

روش تحقیق در این مطالعه توصیفی – پیمایش است جامعه آماری پژوهش را 26513 نفر از معلمان، مدیران و کارکنان اداری شاغل در آموزش و پرورش استان کرمانشاه در سال تحصیلی 90-89 تشکیل دادند.

 حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و به شیوه تصادفی 180 نفر به عنوان پاسخگو، پرسشنامه هاا را تکمیل نمودند.

 ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آنها با اعمال نظرات چند تن از صاحب نظران رشته های علوم تربیتی و مدیریت آموزشی تایید گردید.

 پایایی پرسشنامه اول با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ837/. و برای پرسشنامه دوم75/. و در حدقابل پذیرش برآورد گردید مدل مفهومی ارائه شده برای بررسی عوامل موثر، دارای ده مولفه شامل قابلیت های فردی، الگوهای ذهنی، تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، آرمان مشترک، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، توانمندسازی کارکنان، مدیریت دانش و رهبری مشارکتی، در دو بعد آمادگی نیروی انسانی و شرایط سازمانی بود و در بخش چالش ها 6عامل شامل زیرساخت، مدیران، سازمانی، فرهنگی، اقتصادی و کارکنان شناسایی شد.

 برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از فراوانی ساده و درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی از آزمون دوجمله ای، آزمونt و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.

 ضمنا" در پایان این نوشتار، محاسبه آماری با استفاده از نرم افزارspssانجام گردید.

این تحقیق ضمن معرفی شش مانع استقرار نظام سازمان یادگیرنده، نشان داد که شرایط و عوامل لازم برای استقرار نظام سازمان یادگیرنده در مدارس استان کرمانشاه فراهم نیست.

انتهای پیام

تعداد مشاهده خبر: (1562)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 458