مطلب جدید

/یک پژوهش/ اکسشن های موجود در گروه چهارم از نظر عملکرد علوفه با سایر گروه ها تفاوت معنی داری دارند

نتیجه حاصل از تجزیه کلاستر در ک پایان نامه نشان داد که اکسشن های موجود در گروه چهارم از نظر عملکرد علوفه با سایر گروه ها تفاوت معنی داری داشتند.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ هومن شیروانی دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه، در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر علیرضا اطمینان تدوین نموده به مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی سیتوژنتیکی شیمیایی بیوشیمیایی و مولکولی پرداخته است.

در یک پژوهش نتیجه حاصل از تجزیه کلاستر نیز این اکسشن ها را در چهار گروه قرار داد، که اکسشن های موجود در گروه چهارم از نظر عملکرد علوفه با سایر گروه ها تفاوت معنی داری داشتند.

در این تحقیق تنوع ژنتیکی 24 اکسشن مرتعی agropyron trichophorum با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، سینوژنتیکی، شیمیایی، بیوشیمیایی و مولکولی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نوشتار، باتوجه به تجزیه واریانس تفاوت معنی داری بین تمامی اکسشن های مورد بررسی در سطح احتمال یک برای صفات مورفولوژیک وجود داشت.  

نتایج تجزیه واریانس صفات مربوط به کیفیت علوفه در این پژوهش بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار در بین اکسشن های مورد بررسی بود و تنها صفت درصد خاکستر در سطح پنج درصد معنی دار بود.

نتایج نشان دهنده ی تنوع اندک در بین اکسشن ها برای این صفات می باشد تنوع موجود در اکسشن ها با استفاده از صفات سیتوژنتیکی محاسبه گردید که اکسشن های 10 و 23 از نظر صفات سیتوژنیتیکی نظیر طول کل کروموزوم، طول بازوی کوتاه و طول بازوی بلند نسبت سایراکسشن ها دارای بیشترین مقادیر بودند.

بررسی الگوی باندی پروتئین های برگ تنوع قابل ملاحظه ای در میان اکسشن ها در این پژوهش نشان داد بطوریکه بیشترین و کمترین تعداد باند مربوط به اکسشن های 2 و 4 بود.

  طبق بررسی های پایانی در این پژوهش ، بررسی الگوی باندی 13 پرایمر ISSR تعداد 88 باند پلی مورف را مشخص نمود پس از امتیازدهی باندهای پلی مورف متوسط شاخصPIC در هر پرایمر برابر 38/0 محاسبه گردید تعداد باندهای پلی مورف برای پرایمر ها از 2 تا 14 باند تغییر داشت، متوسط تعداد باند در هر پرایمر برابر 92/6 تعیین گردید تجزیه کلاستر داده های مولکولی 24 اکسشن را در سه گروه قرار داد.

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (1317)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 454