مطلب جدید

/پایان نامه/ به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت برای بهبود تصمیم گیری و موفقیت مدیران ضروری است

طبق دستاوردهای یک پژوهش، به کارگیری سیستم  اطلاعات مدیریت برای  بهبود تصمیم گیری و موفقیت مدیران لازم و ضروری می باشد

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ روح الله چراغی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر رضاهشمی تدوین نموده به بررسی تاثیر بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت بر تصمیم گیری مدیران بانک سپه شهرکرمانشاه پرداخته است.

براساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، با توجه به تایید فرضیات پژوهش و نیازهای اطلاعاتی مدیران، بکارگیری سیستم  اطلاعات مدیریت برای  بهبود تصمیم گیری و موفقیت مدیران لازم و ضروری می باشد

در این پژوهش آمده که با توجه به ارزش روزافزون اطلاعات، تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعات صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیمها در مورد برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل ارتقا بخشد، به یک ضرورت اساسی عصر ما تبدیل شده است.

 این پژوهش سعی بر تاثیر بکارگیری سیستمهای اطلاعات مدیریت در بانک سپه را داشته، تا نتیجه آن در تصمیم گیری مدیران سنجیده و مورد استفاده قرار گیرد.

روش کار این پژوهش، از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف از روش کاربردی استفاده شده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمع آوری داده ها شده و از تعداد حجم آماری 315 نفر تعداد 145نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول ککران انتخاب گردیدند.

 روش نمونه گیری در این تحقیق، به صورت تصادفی طبقه ای می باشد و روایی پرسش نامه با استفاده از نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین کارشناسان خبره بانک سپه تایید شده است و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه برابر با 782/. می باشد که با استفاده ازspss محاسبه گردیده است.

همچنین روش تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.

براساس بررسی های به عمل آمده در این نوشتار،در مجموع از 145 نمونه آماری که در پرسشنامه شرکت نمودند و تجزیه و تحلیل  بدست آمده از فرضیات پژوهش که شامل بین بکارگیری سیستمMIS و بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران بانک- بین بکارگیری سیستمDSS و کیفیت بهتر تصمیم گیری در مدیران بانک – بین بکارگیری سیستمESS و بهبود ارتباطات در مدیران بانک- بین بکارگیری سیستمTPS و کاهش هزینه و افزایش بهره وری در بانک- بین بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت و صرفه جویی در زمان و بهبود رضایت مشتری و کارمند در بانک سپه کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد- می باشد، که تمامی فرضیات تایید شدند.

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (2657)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 445