در یک تحقیق کارشناسی ارشد مشخص شد که پرداخت تسهیلات و کاهش سپرده های مدت دار و جاری عامل اصلی جهت مدیریت بهینه نقدینگی می باشد.

[ادامه مطلب...]

براساس دستاوردهای یک تحقیق، مشخص شد که تحلیل پوششی داده ها ابزار مناسبی برای رتبه بندی دانشگاه ها است.

[ادامه مطلب...]

در یک تحقیق مشخص شد که روش آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار در فاکتور خود –راهبری و پیشرفت درسی روشی برتر است.

[ادامه مطلب...]

نتایج تجزیه و تحلیل داده های یک پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و تمایل به کارگروهی در کلاس درس دانشجویان همبستگی معنی دار وجود دارد.

[ادامه مطلب...]

نتایج يك تحقیق كارشناسي ارشد نشان داد که در دوره های آموزشی کارآفرینی، اصول طراحی آموزشی رعایت نشده است

[ادامه مطلب...]

در یک تحقیق مشخص شد که مشکلات مربوط به عوامل ساختاری و آموزشی نامناسب در اجرای ناموفق ارزشیابی توصیفی نقش دارند.

[ادامه مطلب...]

سرانجام نتایج یک پژوهش نشان داد که برند خدمات تاثیر مستقیم قابل ملاحظه ای بر روی وفاداری مشتری ندارد و تاثیر آن از طریق ارزش مشتری تعدیل می شود.

 

[ادامه مطلب...]

در این نوشتار به بررسی و حل معادلات چندجمله ای فازی به روش تجزیه آدومیان اصلاح شده پرداخته شده است.

[ادامه مطلب...]

براساس دستاوردهای یک پژوهش مشخص شد که میزان تاثیر روش مشارکتی بر دانش والدین، در تربیت جنسی کودکان سه تا پنج ساله بیشتر از روش سخنرانی است.

[ادامه مطلب...]

براساس نتایج یک پژوهش، مینیمم کردن مجموع مربعات F- فرم ماتریس های خطای ایجاد شده توسط الگوریتم نشان دهنده این است که خروجی های اندازه گام بهینه منحصربفرد می باشد.

[ادامه مطلب...]

نمایش صفحه 3 از 6 - صفحه قبلی صفحه بعدی