نتایج یک پژوهش نشان داد که بین ابعاد خزه ها و ابعاد حفره های سنگی زیرآنها همبستگی معناداری، وجود دارد.

[ادامه مطلب...]

در یک تحقیق مشخص شد که، روش آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار در فاکتور خود –راهبری و پیشرفت درسی روشی برتر است.

[ادامه مطلب...]

نتایج به دست آمده در یک مطالعه نشان داد که گروه آزمایش پس از استفاده از رویکرد تکلیف – فرآیند به صورت روش آموزشی، به گروه کنترل رشد محسوسی داشته است.

[ادامه مطلب...]

براساس دستاوردهای یک تحقیق، مشخص شد که تحلیل پوششی داده ها ابزار مناسبی برای رتبه بندی دانشگاه ها است.

[ادامه مطلب...]

براساس نتایج به دست آمده در یک پژوهش مشخص شد که درس افزار مورد نظر بر افزایش پیشرفت درسی (مبحث جمع و تفریق) و مهم ترین ویژگی های خلاقیت، موثر بوده است.

[ادامه مطلب...]

در یک پژوهش مشخص شد که جوانه زنی به عنوان معیارهای...

[ادامه مطلب...]

 در یک پایان نامه نمایش جدیدی برای مجموعه های a- برش دستگاه فازی ارائه شد.

[ادامه مطلب...]

 در یک تحقیق مشخص شد که  شرایط و عوامل لازم برای استقرار نظام سازمان یادگیرنده در مدارس استان کرمانشاه فراهم نیست.

[ادامه مطلب...]

نتیجه حاصل از تجزیه کلاستر در ک پایان نامه نشان داد که اکسشن های موجود در گروه چهارم از نظر عملکرد علوفه با سایر گروه ها تفاوت معنی داری داشتند.

[ادامه مطلب...]

طبق دستاوردهای یک پژوهش، به کارگیری سیستم  اطلاعات مدیریت برای  بهبود تصمیم گیری و موفقیت مدیران لازم و ضروری می باشد

[ادامه مطلب...]

نمایش صفحه 2 از 6 - صفحه قبلی صفحه بعدی