/در یک پژوهش/ پیش بینی بار در سیستم های قدرت بررسی شد

در یک پژوهش مسئله پیش بینی بار سیستم قدرت به عنوان یکی از مهمترین مطالعات در حوزه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفت که به کار گیری هر روش برای یک مسئله خاص بستگی به شرایط مدلسازی پارامترهای مختلف داشته و نتایج شبیه سازی مختلفی را سبب خواهد شد.

 

[ادامه مطلب...]

در یک پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی فواصل اطمینان آزاد توزیع برای چندک های جامعه بر اساس آماره های ترتیبی از نمونه مجموعه رتبه دار پرداخته شد.

[ادامه مطلب...]

در یک پژوهش کارشناسی ارشد مشخص شد که خودکارآمدی دانشجویان با مزایای درک شده فعالیت جسمانی رابطه مستقیم و با معایب درک شده رابطه معکوس دارد.

[ادامه مطلب...]

دریک پژوهش کارشناسی ارشد مشخص شد که هرچه دبی آبگرم خروجی از مخزن افزایش یابد، ماکزیمم مقدار دبی بهینه کلکتور نیز افزایش می یابد.

[ادامه مطلب...]

در یک پژوهش کارشناسی ارشد، مشخص شد که گل آقا در طنزهای خود، هر دو شیوه ی موقعیتی و کلامی را فراوان به کار می برد.

[ادامه مطلب...]

در یک پژوهش مشخص شد که دریاچه زریوار مریوان با دارابودن جاذبه های متعدد طبیعی چون وسعت قابل توجه، جنگل های طبیعی پوشیده از درختان بلوط، دارای پتانسیل های بالای صنعت گردشگری است.

[ادامه مطلب...]

در یک پژوهش کارشناسی ارشد،به تحلیل دینامیکی تیر هدفمند تقویت شده با نانولوله های کربن پرداخته شد

[ادامه مطلب...]

در یک پژوهش کارشناسی ارشد، بین کمال گرایی مثبت و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار یافت شد.  

[ادامه مطلب...]

در یک تحقیق کارشناسی ارشد، به تحلیل خمش پانل استوانه ای هدفمند تقویت شده با نانولوله کربن پرداخته شد.

[ادامه مطلب...]

نمایش صفحه 1 از 6 - صفحه بعدی