مطلب جدید

اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان بيمه سلامت ايران اعلام شد

اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي سال 92 سازمان بيمه سلامت ايران اعلام شد.

 

 

 

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه ( تکنونیوز )؛ بر اساس تصويب و تاييد هيات مديره سازمان بيمه سلامت ايران، اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي سال 92 اين سازمان در سه حوزه: (سياست هاي راهبردي، منابع و مصارف، ساختار ارائه خدمت)تقسيم بندي شد.

 

اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي عبارتند از:

 

*حوزه سياست هاي راهبردي (طراحي نظام خريد راهبردي خدمات سلامت در سازمان بيمه سلامت ايران، طراحي مدل اجراي ارزشيابي اقتصادي جهت استفاده در تدوين راهنماهاي باليني در نظام سلامت، طراحي مدل تعيين حق سرانه بيمه سلامت، ارزيابي اقتصادي مداخلات آموزشي و پيشگيرانه در نظام بيمه سلامت، مطالعه تطبيقي نحوه پوشش مداخلات آموزشي و پيشگيرانه درسازمان هاي بيمه گر پايه، تعيين مدل و راهكارهاي توسعه منابع بيمه سلامت كشور، بررسي و تحليل هزينه هاي ناشي از( آنژيوگرافي/ ايزوتوپ اسكن/CABG) به تفكيك بيمه اي و غير بيمه اي، بررسي و تحليل هزينه هاي ناشي از( خدمات راديولوژي ، سي تي اسكن و ام.آر.آي ) به تفكيك بيمه اي و غير بيمه اي، ( براي انجام اولويت مذكور ، مطالعات صورت گرفته در اين زمينه نيزجمع بندي شو)

 

* حوزه منابع و مصارف (بررسي ميزان موفقيت اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در روستا، بررسي تاثير تغيير فرانشيز در بارمراجعه و هزينه هاي بيماران و ميزان دسترسي، بررسي راهكارهاي بهينه سازي هزينه درمان و ارائه الگوي مناسب براي سازمان به تفكيك بستري، دارو و پاراكلينيك، محاسبه سهم خدمات بهداشت و درمان از GDP و بودجه بخش عمومي ( دولت))

 

*حوزه ساختار ارائه خدمت (بررسي و امكان سنجي فعاليت هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي در سازمان بيمه سلامت ايران نظير اسناد پزشكي، چالش ها، راهكارها و فرصتها، طراحي مدل و اجراي روند سنجش رضايتمندي ذينفعان و مشتريان و تعيين روند آن طي سال هاي باقيمانده برنامه پنجم)

انتهای پیام

 

 

 

 

 

 

تعداد مشاهده خبر: (2188)
کد خبر: 1220
  • اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان بيمه سلامت ايران اعلام شد